Sluiten
Luxueus genieten van hartje Veluwe
Luxueus genieten van hartje Veluwe
Luxueus genieten van hartje Veluwe

Disclaimer

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Overige juridische informatie
Recreatie-Veluwe.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.  Recreatie-Veluwe.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij Recreatie-Veluwe.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Recreatie-Veluwe.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Recreatie-Veluwe.nl. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Recreatie-Veluwe.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Recreatie-Veluwe.nl als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Recreatie-Veluwe.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Recreatie-Veluwe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website van Recreatie-Veluwe.nl bevat de mogelijkheid om zowel door Recreatie-Veluwe.nl ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. Recreatie-Veluwe.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Recreatie-Veluwe.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid. De Recreatie-Veluwe.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Recreatie-Veluwe.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Recreatie-Veluwe.nl. Recreatie-Veluwe.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Recreatie-Veluwe.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Recreatie-Veluwe.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Recreatie-Veluwe.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Recreatie-Veluwe.nl en Recreatie-Veluwe.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Recreatie-Veluwe.nl. Tevens is Recreatie-Veluwe.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Recreatie-Veluwe.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Recreatie-Veluwe.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Vragen? Neem contact op...
Willyam
info@recreatie-veluwe.nl